InfotechWork

Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện; Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành trong xu thế chuyển đổi số.

Hệ sinh thái Infotech

Sản phẩm & Giải pháp

Business Management Platform

Human Resource Management

Project Management
Recruitment Management
School Management System
Hospital Management System
Services Management Platform
Ecommerce Platform
Business Website

Multi-Channel Marketing Solution

Affiliate Management System
Social Marketing Tool