Phát triển phần mềm đóng gói và cung cấp các dịch vụ theo sản phẩm đóng gói

Cung cấp giải pháp và dịch vụ phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, Viễn thông, Quản lý Thư viện, Chính phủ và Doanh nghiệp

Tư vấn và triển khai các ứng dụng ERP, Business Intelligence, Billing…

Cung cấp các thiết bị, phần mềm đặc thù và chuyên dụng

Ready to Talk